ŠJ / Ďurovková Dana, Mgr., PhD.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

 Mgr. Dana Ďurovková, PhD.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADF01 Dos caras (in)diferentes del mito de Don Juan / Eva Reichwalderová, Dana Ďurovková. In Nová filologická revue : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISSN 1338-0583. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 49-55.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (51%) - ĎUROVKOVÁ, Dana (49%)]

ADF02 Vybrané kultúrne špecifické výrazy z románu "Cien aňos de soledad " a ich prenos do cieľovej kultúry / Dana Ďurovková. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISSN 1338-0583. - Roč. 5, č. 1 (júl 2013), s. 118-127.
[ĎUROVKOVÁ, Dana (100%)]

ADF03 "Preklad" jednotiek mier, váh a peňažných jednotiek v románe Cien ańos de soledad / Dana Ďurovková. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [elektronický zdroj]. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2013. - ISSN 1338-1148. - online, roč. 4, č. 15 (2013), s. [1-10].
[ĎUROVKOVÁ, Dana (100%)]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED01 Don Juan como traidor / Dana Ďurovková. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Zuzana Hurtajová, Milan Jurčo ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-861-4. - S. 258-264.
[ĎUROVKOVÁ, Dana (100%)]

AED02 Analýza prekladu vybraných kultúrne motivovaných výrazov z románu "Sto rokov samoty " / Dana Ďurovková. In English Matters III = a collection of papers by the Institute of English and American Studies Faculty / ed. Alena Kačmárová ; rec. Magdaléna Bilá, Petra Jesenská. - Prešov : Prešovská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-555-0699-9. - S. 34-43.
[ĎUROVKOVÁ, Dana (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 K problematike prekladu kultúrne motivovaných výrazov v románe "Sto rokov samoty" od G. G. Márqueza / Dana Ďurovková. In Preklad a tlmočenie 10 : nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy : medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, 18.04.2012 / zost. Vladimír Biloveský, vedec. red. Zuzana Bohušová ; rec. Elena Baranová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISBN 978-80-557-0444-9. - S. 69-79.
[ĎUROVKOVÁ, Dana (100%)]
Ohlasy:
1. [4] MESÁROVÁ, Eva. O špecifikách teoretických prístupov k prekladu detskej literatúry. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0795-2, s. 163-170.

AFD02 Sonda do problematiky prekladu kultúrne špecifických výrazov / Dana Ďurovková. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume [elektronický zdroj] : zborník zo 4. medzinárodnej translatologickej konferencie doktorandov a postdoktorandov, Nitra, 12. februára 2013 / zost. Ján Želonka, Ľudmila Pánisová ; rec. Mária Kiššová, Milan Žitný. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-558-0355-5. - S. 28-37.
[ĎUROVKOVÁ, Dana (100%)]

Štatistika: kategória publikačnej činnosti
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 3
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 2
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 2

Štatistika: kategória ohlasov
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 1

Aktualizované: 11. 01. 2018