Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

 Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Pikaro (anti)hrdina / Eva Reichwalderová ; rec. Ladislav Franek, Magda Kučerková. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. - 112 s. [5,60 AH]. - Publikácia je financovaná z grantového projektu UGA č. I-09-000-07 Zlatý vek španielskej literatúry - zrod troch univerzálne známych archetypov. - ISBN 978-83-7490-489-6
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%) - FRANEK, Ladislav (rec.) - KUČERKOVÁ, Magda (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] MESÁROVÁ, Eva. Landolfiho emocionálna intenzita a fantázia o záchrane literatúry. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. 2013, roč. 4, č. 15, s. 1-8 [cit. 2014-02-10]. ISSN 1338-1148. Dostupné z: http://www.ff.unipo.sk/jak/archiv.html
2. [4] KLIMOVÁ, Katarína - MESÁROVÁ, Eva. Kultúrne hodnoty a interkulturalita Collodiho diela Pinocchiove dobrodružstvá. In Jazyk a literatúra. ISSN 1339-7184, 2015, roč. 2, č. 2, s. 20-44.
3. [6] ŠIŠMIŠOVÁ, Paulína. Eva Reichwalderová: Pikaro (anti) hrdina. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. ISSN 1337-9275, 2014, roč. 6, č. 1, s. 152-154.
4. [3] PRŠOVÁ, Eva. Mytologické aspekty klamstva a pravdy v slovenskej ľudovej a autorskej rozprávke. In Conversatoria Litteraria : międzynarodowy rocznik naukowy. ISSN 1897-1423, 2016, roč. 10, s. 409-422.

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Interpretación simultánea y consecutiva español - eslovaco : textos y ejercicios = Simultánne a konzekutívne tlmočenie z/do šanielčiny a slovenčiny : texty a cvičenia / Eva Reichwalderová, Lara González Castaňo ; rec. Jiří Chalupa, Enrique Gutiérrez Rubio. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - 107 s. - ISBN 978-80-557-0567-5
[REICHWALDEROVÁ, Eva (80%) - GONZÁLEZ CASTAŇO, Lara (20%) - CHALUPA, Jiří (rec.) - GUTIÉRREZ RUBIO, Enrique (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] VESELÁ, Dagmar. Tlmočenie z francúzskeho jazyka : texty a cvičenia. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 136 s. ISBN 978-80-557-0572-9.
2. [4] MICHALČÍKOVÁ, Jana. K vybraným aspektom konzekutívneho tlmočenia s notáciou : metodologické aspekty evaluácie výstupov v dimenzii konzekutívneho tlmočenia. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. [103] s. ISBN 978-80-557-0894-2.
3. [6] MIMICHALČÍKOVÁ, Jana. Reichwalderová, Eva - González Castaňo, Lara. Interpretación simultánea y consecutiva español - eslovaco. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [online]. 2014, roč. 5, č. 19-20, s. [1-2] [cit. 2017-02-01]. ISSN 1338-1148. Dostupné na: <http://www.ff.unipo.sk/jak/19-20_2014/Michalcikova_recenzia.pdf>.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - 498 s. [24,90 AH]. - ISBN 978-80-8083-858-4
[CHOVANCOVÁ, Katarína (34%) (zost.) - KLIMOVÁ, Katarína (33%) (zost.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (33%) (zost.) - GUTIÉRREZ RUBIO, Enrique (rec.) - HOLEŠ, Jan (rec.) - ŠPIČKA, Jiří (rec.)]
Ohlasy:
1. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Traitement de la terminologie linguistique bilingue (slovaque-français). In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive. Rím : Aracne Editrice, 2011. ISBN 978-88-548-3457-6, s. 687-702.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Vers une base de données terminologique TermSlov. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 127-146.
3. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Terminologie grammaticale bilingue (slovaque - français) : traitement des équivalences. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 193-208.

FAI02 Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - 860 s. [43,12 AH]. - ISBN 978-88-548-3457-6
[ARCANGELI, Massimo (25%) (zost.) - CHOVANCOVÁ, Katarína (25%) (zost.) - KLIMOVÁ, Katarína (25%) (zost.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (25%) (zost.)]
Ohlasy:
1. [4] HÖHN, Eva. Ingeborg Bachmannová : poetika a poetologické smerovanie tvorby. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. 120 s. ISBN 978-80-557-0558-3.
2. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Terminologie grammaticale bilingue (slovaque - français) : traitement des équivalences. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 193-208.

FAI03 Dimenzie postmodernej prózy / ed. Zuzana Ištvánfyová ... [et al.] ; rec. Martin Golema ... [et al.]. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. - [160] s. - ISBN 978-80-7394-333-2
[IŠTVÁNFYOVÁ, Zuzana (34%) (zodp. red.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (33%) (zodp. red.) - ŠPERKOVÁ, Paulína (33%) (zodp. red.) - GOLEMA, Martin (rec.) - MARKOVÁ, Viera (rec.) - SOUČKOVÁ, Marta (rec.) - ŠIŠMIŠOVÁ, Paulína (rec.)]
Ohlasy:
1. [2] MESÁROVÁ, Eva. Teoretické náhľady na fantastickú literatúru po Todorovovi v talianskom literárnom prostredí. In XLinguae : European scientific language journal. ISSN 1337-8384, 2012, vol. 5, no. 4, pp. 53-60., Scopus
2. [4] MESÁROVÁ, Eva. Fantastika a jej uplatnenie v talianskej postmodernej próze. In Jazyk a literatúra : časopis Štátneho pedagogického ústavu. ISSN 1339-7184, 2014, roč. 1, č. 1, s. 26-45.
3. [3] MESÁROVÁ, Eva. Discorso teoretico-critico sur fantastico negli ultimi anni del novecento in Italia. In Romanica Olomucensia. ISSN 1803-4136, 2014, roč. 26, č. 1, s. 77-84.
4. [4] ZÁZRIVCOVÁ, Monika. Enseigner "la littérature française moderne" - un vaste terrain à explorer. In Quo vadis, Romanistica? : littérature, linguistique, translatologie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3897-4, s. 75-79.

FAI04 Lingua, cultura e media / ed. Massimo Arcangeli, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová, Monika Zázrivcová. - 1. vyd. - Roma : Aracne editrice, 2014. - 976 s. [48,59 AH]. - ISBN 978-88-548-5111-5
[ARCANGELI, Massimo (25%) (editor) - KLIMOVÁ, Katarína (25%) (editor) - REICHWALDEROVÁ, Eva (25%) (editor) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (25%) (editor)]

FAI05 Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal : III congreso internacional studia romanistica Beliana, del 10 al 11 de octubre de 2013, Banská Bystrica / ed. Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Gutiérrez Rubio. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - 252 s. [12,62 AH]. - ISBN 978-80-7435-616-2
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%) (editor) - GUTIÉRREZ RUBIO, Enrique (rec.)]

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADE01 El pícaro y su viaje hacia sí mismo = Pikaro a jeho cesta k sebapoznaniu / Eva Reichwalderová. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica : Philologica 80 : Romanica Olomucensia 12. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - S. 269-273.
[REICHWALDEROVÁ, Eva]

ADE02 Breve análisis de los motivos causantes de la aparición de la novela picaresca : (Lazarillo como representante de una nueva cultura escrita) / Eva Reichwalderová. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 209-217.
[REICHWALDEROVÁ, Eva]
Ohlasy:
1. [4] ĎUROVKOVÁ, Dana. Don Juan como traidor. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-861-4, s. 258-264.
2. [4] KUČERKOVÁ, Magda. Tradičné a moderné v diele Celestina (1499). In Revitalizácia kultúrnej tradície v literatúre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. ISBN 978-80-8094-639-5, s. 102-114.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADF01 Zlatý vek španielskej literatúry - zrod pikareskného románu a jeho hlavné črty / Eva Reichwalderová. In Filologická revue : štúdie, odborné články, eseje, recenzie, poznámky a glosy, kronika. - Banská Bystrica : Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1998. - ISSN 1335-3624. - Roč. 6, č. 2 (2003), s. 24-31.
[REICHWALDEROVÁ, Eva]
Ohlasy:
1. [4] ĎUROVKOVÁ, Dana. Don Juan como traidor. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-861-4, s. 258-264.

ADF02 Dos caras (in)diferentes del mito de Don Juan / Eva Reichwalderová, Dana Ďurovková. In Nová filologická revue : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISSN 1338-0583. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 49-55.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (51%) - ĎUROVKOVÁ, Dana (49%)]

ADF03 Niekoľko poznámok k ženskému pikaresknému románu na príklade španielskeho barokového románu Figliarka Justína = A few comments on female picaresque novel on the example of the spanish baroque novel La Pícara Justina / Eva Reichwalderová. In XLinguae.eu : A trimestrial European scientific Language review. - Nitra : Vzdelávanie Don Bosca, 2010. - ISSN 1337-8384. - Č. 2 (April 2010), s. 4-8.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

ADF04 Traducción de nombres propios en obras audiovisuales = Translation of proper names in audiovisual works the anthroponyms in the movies of Spanish language origin : el caso de antropónimos en las películas de proveniencia hispanohablante / Eva Reichwalderová. In Lingua et vita. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov, 2015. - ISSN 1338-6743. - Roč. 4, č. 8 (2015), s. 123-130.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

ADF05 Prelínanie kompetencií tlmočníka a titulkára v procese výučby v rámci študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo = The intertwinning of interpreter and subtitler competences in the learning process within the field of study - translation and interpreting / Eva Reichwalderová. In Edukácia [vedecko-odborný časopis]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015. - ISSN 1339-8725. - Roč. 1, č. 2 (2015), s. 189-194.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEC01 Vybrané anglicizmy v španielskej futbalovej terminológii / Eva Reichwalderová, Veronika Sliačanová. In Od textu k prekladu III / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. - ISBN 978-80-7374-089-4. - S. 164-171.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (70%) - SLIAČANOVÁ, Veronika (30%)]
Ohlasy:
1. [4] VESELÁ, Dagmar. Terminológia politík EÚ a jej implemetácia do univerzitných tlmočnícko-prekladateľských študijných programov. In Terminologické fórum IV. : recenzovaný nekonferenčný zborník vedecko-výskumných a odborných prác. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexanda Dubčeka, 2013. ISBN 978-80-8075-588-1, s. 77-85.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarina. Grammars of Slavic languages for French-speaking public. In European scientific journal. ISSN 1857-7881, 2014, vol. 2, pp. 298-304.

AEC02 Basketbalová terminológia pre prekladateľov a tlmočníkov / Eva Reichwalderová. In Od textu k prekladu IV / zodp. red. Alena Ďuricová ; vedec. red. Edita Jurčáková, Eva Molnárová, Zuzana Tuhárska; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2009. - ISBN 978-80-7374-090-0. - S. 140-149.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]
Ohlasy:
1. [4] DLHOŠOVÁ, Katarína - KLIMOVÁ, Katarína. Sociálne podniky vo svetle odbornej terminológie. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. ISBN 978-80-557-0233-9, s. 66-72.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarina. Grammars of Slavic languages for French-speaking public. In European scientific journal. ISSN 1857-7881, 2014, vol. 2, pp. 298-305.
3. [3] GUTIÉRREZ RUBIO, Enrique. Metonimia y derivación sufijal en espaňol : estudio multidimensional de los mecanismos conceptuales que rigen la formación de palabras mediante sufijación en español. [1. éd.]. Recco : Liceus, 2014. 226 s. ISBN 978-84-9714-054-6.

AEC03 Acerca de la utopía en el Periquillo Sarniento / Eva Reichwalderová, Magda Kučerková. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - ISBN 978-88-548-3457-6. - S. 489-500.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (50%) - KUČERKOVÁ, Magda (50%)]

AEC04 Priestorový kontext ako rámec pocitu osamelosti a frustrácie ženských postáv v románe Lucíe Etxebarríovej Láska, zvedavosť, prozac a pochybnosti / Eva Reichwalderová. In Dimenzie postmodernej prózy / ed. Zuzana Ištvánfyová ... [et al.] ; rec. Martin Golema ... [et al.]. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7394-333-2. - S. 96-102.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]
Ohlasy:
1. [4] KOŽELOVÁ, Adriána. Interkultúrna komunikácia v umeleckých kontextoch G. G. Marqueza. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIV : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-74-1, s. 102-111.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED01 Lizardiho utopický ostrov v pikaresknom románe Prašivý Periquillo / Eva Reichwalderová. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Zuzana Hurtajová, Milan Jurčo ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-861-4. - S. 251-257.
[REICHWALDEROVÁ, Eva]

AED02 Oprášený Lazarillo z Tormesu / Eva Reichwalderová. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené, Gilles Rouet ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0039-7. - S. 108-115.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

AED03 K špecifikám prekladu pre filmový dabing / Xoán Montero Domínguez, Eva Reichwalderová. In Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax / zost. Vladimír Biloveský, Ľubica Pliešovská ; vedec. red. Mária Hardošová, Elena Vallová; zodp. red. Martin Djovčoš; rec. Marta Kováčová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0153-0. - S. 163-170.
[DOMÍNGUEZ, Xoán Montero (10%) - REICHWALDEROVÁ, Eva (90%)]
Ohlasy:
1. [4] KLIMOVÁ, Katarína. Slovensko - dabingovo-titulkovacia krajina? In Preklad a tlmočenie 10 : nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0444-9, s. 102-109.
2. [4] JANECOVÁ, Emília - ŽELONKA, Ján. Didaktika prekladu pre audiovizuálne médiá : výzvy, možnosti, perpektívy. In Preklad a tlmočenie 10 : nové výzvy, prístupy, priority a perpektívy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0444-9, s. 359-369.
3. [3] MIŠKOVSKÁ, Jana. Die Komprimierungsstrategien bei der Untertitelung auf Beispiel der Übersetzung der Dialoglisten von Dokumentarfilmen aus Deutschem ins Slowakische. In Language and the environment. Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczośc, 2013. ISBN 978-83-61401-84-1, s. 75-82.
4. [4] JANECOVÁ, Emília. Preklad pre audiovizuálne médiá ne Slovensku: výzva (nielen) pre akademické prostredie. In Letná škola prekladu 11. Kritický stav prekladu na Slovensku? : zborník prednášok z konferencie Hotel Tilia, Pezinok 26. - 27. október 2012. Bratislava : AnaPress, 2012. ISBN 978-80-971262-0-9, s. 99-107.
5. [2] GROMOVA, Edita - JANECOVA, Emilia. Audiovisual translation dubbing and subtitling in Slovakia. In World literature studies. ISSN 1337-9275, 2013, vol. 5, no. 4, pp. 61-71., WoS
6. [3] VESELÁ, Dagmar. L´utilisation des TIC dans la formation universitaire a l´interprétation. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 377-388.
7. [2] PEREZ, E. Translation and subtitling of documentary films in teaching foreign languages and intercultural communication. In XLinguae. ISSN 1337-8384, 2015, vol. 8, no. 1, pp. 28-35., Scopus

AED04 Titulky vo výučbe cudzích jazykov v univerzitnom kontexte / Eva Reichwalderová. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad : recenzovaný vedecký zborník / rec. Silvia Pokrivčáková, Katarína Chovancová [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. - ISBN 978-80-228-2680-8. - CD-ROM, s. 110-117.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

AED05 Medzipredmetové vzťahy pri výučbe prekladu a tlmočenia na príklade spracovania témy Miléniová deklarácia OSN / Eva Reichwalderová. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? / ed. Vladimír Biloveský ; rec. Edita Gromová, Anna Valcerová. II., Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0796-9. - S. 125-131.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

AED06 Využitie interkomprehenzie v odbornej príprave prekladateľa - tlmočníka / Katarína Chovancová, Eva Reichwalderová. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? / ed. Vladimír Biloveský ; rec. Edita Gromová, Anna Valcerová. II., Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0796-9. - S. 88-94.
[CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) - REICHWALDEROVÁ, Eva (50%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 Intercomprehension: a concept in evolution / Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová. In SGEM 2014 : conference on psychology & psychiatry, sociology & healthcare, education. Education & educational research, Albena, Bulgaria, 3 - 9 September 2014 : conference proceedings / rec. Alessandro Antonietti, Alois Ghergut ... [et al.]. Vol. III. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2014. - ISBN 978-619-7105-24-7. - ISSN 2367-5659. - S. 455-459.
[CHOVANCOVÁ, Katarína (34%) - KLIMOVÁ, Katarína (33%) - REICHWALDEROVÁ, Eva (33%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
Ohlasy:
1. [4] SLATINSKÁ, Anna - PECNÍKOVÁ, Jana. Jazyk - kultúra - identita : vybrané aspekty interkultúrnej identity. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. 124 s. ISBN 978-80-557-1284-0.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Acerca de la utopia en El Periquillo Sarniento / Eva Reichwalderová, Magda Kučerková. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-858-4. - S. 333-339. (2009).
[REICHWALDEROVÁ, Eva - KUČERKOVÁ, Magda]

AFD02 Evolución psicológica del pícaro: el carácter final de Lazarillo y Lázaro / Eva Reichwalderová. In Actas Jornadas de Estudios Románicos : sección de hispanística / ed. Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová. Tomo 1: Literatura. - Bratislava : AnaPress, 2009. - ISBN 978-80-89137-52-7. - S. 245-255.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

AFD03 Život furtáka veselo i vážne / Eva Reichwalderová. In Rozosmiať človeka je hotová veda alebo Podoby komiky v umeleckej literatúre : zborník z medzinárodnej literárnovednej konferencie usporiadanej Katedrou slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Ústavem bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Banská Bystrica 12. – 13. október 2010 / ed. Zuzana Bariaková, Martina Kubealaková ; rec. Martin Golema. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0121-9. - S. 47-53.
[REICHWALDEROVÁ, Eva]
Ohlasy:
1. [3] CHALUPA, Jiří. La parodia parahistórica de Eduardo Mendoza : las (in)diferencias entre el espacio real y el ficticio en la narrativa (seudo)histórica posmoderna. In Dimenzie postmodernej prózy. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7394-333-2, s. 44-55.

AFD04 La comicidad en la historia de la vida del buscón de quevedo reflejada en las traducciones checa y Eslovaca = Humor v Quevedovom románe Život furtáka a jeho preklad do českého a slovenského jazyka / Eva Reichwalderová.
In Translatologické reflexie : umelecký preklad z/do románskych jazykov : zborník príspevkov z medzinárodného seminára, Bratislava, 23. - 24. septembra 2010. - Bratislava : AnaPress, 2010. - ISBN 978-80-89137-70-1. - S. 209-219.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]
Ohlasy:
1. [4] ĎUROVKOVÁ, Dana. Vybrané kultúrne špecifické výrazy z románu "Cien aňos de soledad" a ich prenos do cieľovej kultúry. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE. ISSN 1338-0583, júl 2013, roč. 5, č. 1, s. 118-127.

AFD05 El espacio urbano en las novelas selectas de Juan José Milás = Mestský priestor vo vybraných románoch Juana Josého Milása / Eva Reichwalderová. In Nuevas teorías, modelos y su aplicación en lingüística, literatura, traductología y didáctica en los últimos 20 años : Bratislava, 23 y 24 de sieptemre de 2011 / ed. Vladimír Ulašin, Silvia Vertanová. - Bratislava : AnaPress, 2011. - ISBN 978-80-89137-76-3. - S. 261-271.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

AFD06 La explotación didáctica de la película Lázaro de Tormes = Didaktické využitie filmu Lázaro de Tormes / Eva Reichwalderová. In Tendencias de la hispanística actual en eslovaquia : i congreso de la aespe, Bratislava, 18.-19. marzo 2011 / ed. Jana Paľková, Mónica Sánchez Presa, Mária Spišiaková ; rec. Jana Lenghardtová, Salustio Alvarado Socastro. - Bratislava : Slovenská asociácia učiteľov španielčiny, 2011. - ISBN 978-80-89137-75-6. - S. 198-205.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]
Ohlasy:
1. [4] HÖHN, Eva. Studiengang "europäische kulturstudien" an der geisteswissenschaftlichen fakultät der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica. In Acta linguistica N° 9 : teaching foreign languages at univesities. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. ISBN 978-80-557-0593-4, s. 51-57.

AFD07 Translations of proper names in audiovisual texts. Anthroponyms = Preklad vlastných mien v audiovizuálnych textoch. Antroponymá / Eva Reichwalderová, Daniela Ováriová. In Metamorfóza identity v literatúre a jazyku : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben : nemzetközi tudományos konferencia anyaga : Banská Bystrica, 22. mája 2013 / rec. Ondrej Mészáros, Peter Andruška ; zost. František Alabán. 1. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0582-8. - S. 189-200.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (60%) - OVÁRIOVÁ, Daniela (40%)]
Ohlasy:
1. [4] GUTIERREZ-RUBIO, Enrique. Metonymy in Spanish word formation : a token analysis. In XLinguae : European scientific language journal. ISSN 1337-8384, 2014, vol. 7, no. 4, pp. 83-90.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFH01 Prelínanie kompetencií tlmočníka a titulkára v procese výučby v rámci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo = The intertwining of interpreter and subtitler competences in the learning process within the field of study - translation and interpreting / Eva Reichwalderová. In Výchova a vzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektíve : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 5. - 6. február 2014, Košice / zost. Ján Juščák, Renáta Orosová, Zuzana Nováková. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-166-9. - S. 19-20.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
BBA01 El Lazarillo de Tormes - cine y literatura = Lazarillo z Tormesu - film a literatúra / Eva Reichwalderová. In Actas del XVI Encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia. - Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013. - ISBN 030-13-142-2. - S. 77-94 [1,14 AH].
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
CDF01 Cristina Grande Marcellán: Pavúky a hmyz / Eva Reichwalderová. In Revue svetovej literatúry : časopis pre zahraničnú literatúru. - Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2013. - ISSN 0231-6269. - Roč. 49, č. 2 (2013), s. 42-43.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

CDF02 Rafael Reig: Uzavretý prípad / Eva Reichwalderová. In Revue svetovej literatúry : časopis pre zahraničnú literatúru. - Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2013. - ISSN 0231-6269. - Roč. 49, č. 2 (2013), s. 76-78.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Slávnostné otvorenie Knižnice Vladimíra Olerínyho / Eva Reichwalderová. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISSN 1338-0583. - Roč. 5, č. 1 (júl 2013), s. 157-158.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

GII02 II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie STUDIA ROMANISTICA BELIANA / Eva Reichwalderová. In Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : Universitas Matthiae Belii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. - Roč. 18, č. 3 (január-február) (2011/12), s. 10.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

GII03 Knižnica Vladimíra Olerínyho na Katedre romanistiky FHV UMB / Eva Reichwalderová. In Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : Universitas Matthiae Belii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. - Roč. 19, č. 5 (máj-jún) (2012/13), s. 21.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

GII04 Správa o konaní konferencie Studia Romanistica Beliana / Eva Reichwalderová. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009. - ISSN 1337-9275. - Roč. 1 (18), č. 2 (2009), s. 103.
[REICHWALDEROVÁ, Eva (100%)]

Štatistika: kategória publikačnej činnosti
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 2
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 5
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 4
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 6
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 1
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 7
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií: 1
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1
BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1
BCI Skriptá a učebné texty: 1
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch: 2
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...): 5
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií: 4

Štatistika: kategória ohlasov

2 Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 3
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 12
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 20
6 Recenzie v domácich publikáciách: 2

Aktualizované: 11. 01. 2018