Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra slovanských jazykov

Katedra slovanských jazykov sa orientuje na prípravu vysokokvalifikovaných a na trhu práce žiadaných prekladateľov a tlmočníkov z ruštiny i učiteľov ruského jazyka a literatúry, o ktorých vďaka rastúcej popularite tohto jazyka prejavujú záujem nielen vzdelávacie inštitúcie, ale aj zamestnávatelia v obchodnej, hospodárskej i kultúrnej sfére. Oba slovanské jazyky je možné študovať od začiatočníckej úrovne (bez predchádzajúcej znalosti ruštiny), a to samostatne alebo v kombinácii s iným jazykom či odborom. Viaceré študijné programy sú v rámci Slovenska jedinečné a ponúka ich iba naša katedra.


Študijné programy Katedry slovanských jazykov
Odbor filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo)
Ruský jazyk a kultúra
Ruský jazyka a kultúra v kombinácii (s anglickým jazykom, nemeckým jazykom, španielskym jazykom, francúzskym jazykom, talianskym jazykom, slovenským jazykom)

Odbor filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo) v kombinácii s iným odborom
Ruský jazyk a kultúra - filozofia
Ruský jazyk a kultúra - história

Odbor učiteľstvo akademických predmetov
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii (s anglickým, francúzskym, nemeckým jazykom, s históriou, so slovenským jazykom a literatúrou)
Uvedené študijné programy sa realizujú v dennej forme na 1. i 2. stupni vysokoškolského štúdia.
Po ukončení magisterského stupňa štúdia ruského jazyka si záujemcovia môžu doplniť kvalifikáciu formou rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznej práce alebo môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore translatológia.

Obsah študijných programov je koncipovaný tak, že v úvode štúdia sa venuje zvýšená pozornosť praktickému zvládnutiu ruského jazyka a orientácii v kultúrnom priestore Ruska. Simulácia reálnych komunikačných situácií je možná aj vďaka vyučujúcim, ktorí sú nositeľmi týchto jazykov. V ďalších fázach sú študentom sprístupnené teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických, literárnovedných, translatologických a didaktických disciplín.