Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia Štýl ako výskumný nástroj v synchrónii a diachrónii slovanských jazykov

V dňoch 24. a 25. októbra 2017 sa uskutočnila v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici medzinárodná vedecká konferencia Štýl ako výskumný nástroj v synchrónii a diachrónii slovanských jazykov, ktorú organizovali pri príležitosti 20. výročia založenia polonistiky na UMB Katedra slovanských jazykov FF UMB a Centrum poľského jazyka a kultúry v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a ŠVK. Záštitu nad podujatím prevzali J. E. Leszek Soczewica, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike a J. M. doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 60 odborníkov zo Slovenska, z Poľska, Českej republiky, Ruskej federácie, Bieloruska a Ukrajiny. Hostí počas slávnostného otvorenia, spojeného s prezentáciou doterajších úspechov banskobystrickej polonistiky a ocenením osobností, ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj, privítali: riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici, PhDr. Blanka Snopková, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave, Jacek Gajewski, dekan Filozofickej fakulty UMB, prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. a dekan Filologickej fakulty Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity, prof. D. V. Larkovič, DrSc. Odborné vystúpenia, prednesené počas dvoch dní vo viacerých slovanských jazykoch, boli podnetom na bohaté diskusie a rozhovory nielen v historických priestoroch niekdajšieho župného domu, ale aj mimo jeho múrov. Sprievodným podujatím konferencie bola výstava fotografií Stanisława Ignacyho Witkiewicza, ktorú si hostia i široká verejnosť mohli prezrieť do konca novembra 2017.