Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prezentácia súboru učebníc Dejiny Ruska v umeleckých obrazoch

Na pôde Vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa 24. júna uskutočnila prezentácia súboru učebníc История России в художественных образах. Súbor učebníc  je výstupom projektu  riešiteľov na Katedre slovanských jazykov pod vedením vedúcej projektu, profesorky L. A. Sugay a s finančnou podporou fondu Russkij mir. Na konferenciu prijali pozvanie predstavitelia Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, recenzenti z Moskvy a kolegovia zo slovenských univerzít, z  Ruska, Bieloruska, Izraelu a Nemecka. Prítomní boli aj študenti Univerzity Mateja Bela a čitatelia knižnice.

Konferenciu otvoril dekan Filozofickej fakulty UMB a viceprezident Asociácie rusistov Slovenska, doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.  Profesorka Larisa Anatolievna Sugay, vedúca riešiteľského kolektívu, priblížila hosťom priebeh práce na projekte a  predstavila štyri knihy, ktoré tvoria komplex učebníc. Prítomným podrobnejšie predstavila prvú knihu s názvom История Росии в художественных образах. Книга 1: IX – XVIII вв. Mgr. Anton Repoň, PhD., vedúci katedry,  predstavil  druhú knihu súboru, ktorá je venovaná 19 a 20. storočiu. Mgr. Martin Lizoň, PhD. prezentoval ukážky svojej knihy История России в художественных образах: Методические указания, задания и комментарии к работе с художественными фильмами, посвященными страницам русской истории и культуры. doc. Marta Kováčová, PhD. a Mgr. Kamila Brtková, PhD. sú autorkami štvrtej časti súboru, cvičebnice s názvom Тетрадь студента по курсу «История и культура России». doc. Marta Kováčová, PhD. prítomným demonštrovala ukážky cvičení k učebniciam a priblížila  metodické princípy tvorby cvičebnice.

Na konferencii sa zúčastnili aj recenzentky súboru učebníc. Prof. T. V. Saskovová, DrSc. z Mаjmonidovovej Štátnej klasickej akadémie v Moskve, doc. O. J. Ivanovová, CSc., dekanka Fakulty humanitných technológií, a doc. V. M Liashuk, CSc. z Katedry cudzích jazykov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na konferencii odznela aj recenzia  vedúcej Katedry kulturológie Doneckej štátnej univerzity, prof. O. A. Kravčenko, ktorá sa kvôli situácii v Donbase nemohla osobne zúčastniť prezentácie  v Banskej Bystrici. Na konferencii ďalej vystúpila prof. Eva Kollárová, PhD. prezidentka Asociácie rusistov Slovenska a riaditeľka Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií Pedagodickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Slovo dostala aj doc. D. Antoňáková, CSc., riaditeľka Inštitútu rusistiky a prekladateľstva. Prof. V. A. Kosovová,  delegátka Kazanskej federálnej univerzity,  takisto prezentovala svoju recenziu. Niekoľko slov na záver patrilo T. V Perfilievovej, riaditeľke Vedeckej knižnice  Literárneho inštitútu A. M. Gorkého v Moskve.  Všetci prítomní recenzenti vysoko ocenili prácu členov Katedry slovanských jazykov a súbor učebníc. V. G Kulikov, prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie,  a E. S. Jepišinová, kultúrna atašé, odovzdali Katedre slovanských jazykov a Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici darček – knižky v mene veľvyslanca A. L. Fedotova.

Po ukončení konferencie sa vo veľkej sále Vedeckej knižnice uskutočnilo vystúpenie študentského divadelného súboru У Лукоморья.  Študenti  našej katedry uviedli pod vedením profesorky L. A. Sugay  predstavenie Сказ про Федота-стрельца.

Kamila Brtková