Slovanské jazyky v procese premien - jún 2015

V dňoch 15. a 16. júna 2015 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Ružovej 14 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia venovaná súčasným zmenám v slovanských jazykoch a ich reflexii vo vedeckom výskume, ktorej organizátorom bola Katedra slovanských jazykov FF UMB v spolupráci s Centrom poľského jazyka a kultúry pri KSJ FF UMBPoľským inštitútom v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnili odborníci z Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani, Vroclavskej univerzity, Ostravskej univerzity, Prešovskej univerzity a 2 našich pracovísk - Katedry slovenského jazyka a komunikácie a Katedry slovanských jazykov. Súčasťou programu bola, popri vedeckej zložke, aj prezentácia aktivít uvedených pracovísk, vďaka ktorej sa načrtli možnosti budúcej spolupráce.