Poľsko-slovenský medzikultúrny dialóg, odborný seminár

ODBORNÝ SEMINÁR POĽSKO-SLOVENSKÝ MEDZIKULTÚRNY DIALÓG

Dňa 12. 11. 2012 sa na pôde novovzniknutého Centra poľského jazyka a kultúry uskutočnil odborný seminár pod názvom Poľsko-slovenský medzikultúrny dialóg. Spolu s CPJaK boli jeho organizátormi Poľský inštitút v Bratislave a Katedra slovanských jazykov FF UMB.

Podujatiu predchádzalo pracovné stretnutie zástupcov slovenských polonistických pracovísk za účasti námestníka riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave, Tomasza Grabińského. Kolegovia z Katedry slavistiky Inštitútu rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky Prešovskej univerzity v Prešove a Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave predstavili študijné programy realizované na uvedených pracoviskách, načrtli sa vízie rozvoja polonistiky na Slovensku a tiež možnosti vzájomnej spolupráce. O cenné skúsenosti s dynamicky sa rozvíjajúcim štúdiom poľského jazyka na Ostravskej univerzite v Ostrave sa so zúčastnenými podelila doc. PaedDr. Jana Raclavská, PhD.

Samotný seminár sa niesol v príjemnej atmosfére, ktorú dotvoril koncert poľského sláčikového kvarteta podporený nadáciou Cultura Animi. Mladí interpreti publiku so zanietením a na vysokej úrovni priblížili tvorbu významných poľských hudobných skladateľov.

Veríme, že všetci prítomní študenti a kolegovia si zo stretnutia okrem umeleckého zážitku odniesli aj nové, zaujímavé poznatky.

Text: Mgr. Anita Račáková, PhD.

Foto: Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.