Wykład prof. dr hab. Jolanty Tambor

Wizyty w ramach programu Erasmus w marcu 2008 roku zapoczątkował przyjazd dr hab. prof. UŚ Jolanty Tambor – specjalisty w dziedzinie fonetyki i fonologii języka polskiego, znawcy etnolektu i kultury śląskiej, pracownika Zakładu Językoznawstwa Pragmatycznego, a jednocześnie dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ i inicjatora podpisania umowy erasmusowej, umożliwiającej wymianę naukowo-dydaktyczną między Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego a Wydziałem Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mateja Bela.

Profesor Tambor prowadziła wykłady ze słowotwórstwa i dialektologii. Zajęcia poświęcone procesom słowotwórczym we współczesnej polszczyźnie oraz kryteriom innowacji słowotwórczych znacznie poszerzyły wiedzę naszych studentów, podobnie – wykład o polskich dialektach, łączący zagadnienia gramatyczne z kulturowymi.

Justyna Cembrowska

Prednáška J. Tambor