Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Staré a nové časy

Seminarium polsko-słowackie

Jako forma uczczenia polskiego Święta Niepodległości, 11 listopada w Państwowej Bibliotece Naukowej odbyło się seminarium polsko-słowackie poświęcone zagadnieniom kultury i języka. Uczestniczyli w nim profesorowie z Polski i Słowacji, specjaliści z dziedzin literatury, filmu, językoznawstwa, podobnie jak przy okazji pierwszego takiego seminarium przed rokiem. Tym razem gościem był też przedstawiciel dyplomacji – konsul RP w Bratysławie p. Adam Sitarski.

Podczas seminarium odbyła się prezentacja pierwszego numeru pisma „Język Polski i Kultura”, a następnie swoje odczyty zaprezentowali zaproszeni profesorowie: prof. dr hab. Bogdan Zeler z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (O naturze i pięknie rozmowy poetów),prof. PeadDr. Vladimír Patráš, CSc. z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Tzv. politická korektnosť a komunikovanie (kontrastívne pohľady)) oraz prof. dr hab. Tadeusz Miczka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Kino polskie w okresie transformacji (1989-2000)). Każdy z odczytów kończył się dyskusją ze słuchaczami.

Gabriela Olchowa

Staré a nové časy