Profil katedry

Katedra slovanských jazykov sa orientuje na prípravu vysokokvalifikovaných a na trhu práce žiadaných prekladateľov a tlmočníkov z poľštiny alebo ruštiny i učiteľov ruského jazyka a literatúry, o ktorých vďaka rastúcej popularite tohto jazyka prejavujú záujem nielen vzdelávacie inštitúcie, ale aj zamestnávatelia v obchodnej, hospodárskej i kultúrnej sfére. Oba slovanské jazyky je možné študovať od začiatočníckej úrovne (bez predchádzajúcej znalosti poľštiny alebo ruštiny), a to samostatne alebo v kombinácii s iným jazykom či odborom. Viaceré študijné programy sú v rámci Slovenska jedinečné a ponúka ich iba naša katedra.


Študijné programy Katedry slovanských jazykov
Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
Poľský jazyk a kultúra
Poľský jazyk a kultúra v kombinácii (s anglickým jazykom, nemeckým, jazykom, španielskym jazykom, ruským jazykom)

Ruský jazyk a kultúra
Ruský jazyka a kultúra v kombinácii (s anglickým jazykom, nemeckým jazykom, španielskym jazykom, francúzskym jazykom, talianskym jazykom, poľským jazykom)

Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s iným odborom (medziodborové štúdium)
Ruský jazyk a kultúra - filozofia
Ruský jazyk a kultúra - história
Ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a komunikácia

Odbor učiteľstvo akademických predmetov
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii (s anglickým, francúzskym, nemeckým jazykom, s históriou, so slovenským jazykom a literatúrou)
Uvedené študijné programy sa realizujú v dennej forme na 1. i 2. stupni vysokoškolského štúdia. Externe je možné študovať na 1. a 2. stupni VŠ študijný program ruský jazyk a kultúra v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Po ukončení magisterského stupňa štúdia poľského a ruského jazyka si záujemcovia môžu doplniť kvalifikáciu formou rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznej práce alebo môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore translatológia.

Obsah študijných programov je koncipovaný tak, že v úvode štúdia sa venuje zvýšená pozornosť praktickému zvládnutiu poľského alebo ruského jazyka a orientácii v kultúrnom priestore Poľska alebo Ruska. Simulácia reálnych komunikačných situácií je možná aj vďaka vyučujúcim, ktorí sú nositeľmi týchto jazykov. V ďalších fázach sú študentom sprístupnené teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických, literárnovedných, translatologických a didaktických disciplín.