Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štúdium

Katedra slovanských jazykov FF UMB zabezpečuje tieto akreditované študijné programy: