Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Doktorandské štúdium

Katedra slovanských jazykov FF UMB realizuje doktorandské študijné programy v odbore translatológia a všeobecná jazykoveda.

Základnou podmienkou na prijatie v zmysle § 56 (4) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu 2. stupňa alebo študijného stupňa podľa § 53 (3) zákona. Ďalšie podmienky sú v zmysle § 57 (1) zákona pre jednotlivé študijné programy stanovené takto:

 

 • Všeobecná jazykoveda (študijný odbor filológia):

Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí.

Znalosť cudzieho jazyka: aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

 

Povinné prílohy k prihláške:

 1. životopis vo formáte Europass,
 2. najmenej 1 odporúčací list od uznávanej domácej/zahraničnej odbornej autority,
 3. východiskový projekt perspektívnej dizertačnej práce podľa témy vybranej zo zverejnenej ponuky (rozsah najviac 10 normostrán vytlačených obojstranne) s nasledujúcou štruktúrou:

                 ● predstavenie témy a zdôvodnenie motívov jej výberu,

                 ● doterajší stav spracovania problematiky,

                 ● ciele perspektívnej dizertačnej práce,

                 ● zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce,

                 ● teoreticko-metodologické východiská spracovania,

                 ● predpokladaný metodologický prínos a vlastný odborný vklad,

                 ● literatúra a pramene vo východiskovej predstave podľa bibliografickej normy;

 4. doklad o cudzojazyčnej komunikačnej kompetencii,
 5. súpis publikačných aktivít alebo iných výsledkov odbornej, resp. umeleckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností (nie sú podmienkou na prijatie, ale zohľadňujú sa pri celkovom hodnotení prijímacej skúšky),
 6. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň štúdia na FF UMB, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného overenia),
 7. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.

 

Priebeh prijímacej skúšky:

   ❑ prezentácia projektu dizertačnej práce a rozprava k prezentácii,

   ❑ odborná časť zameraná na širšie teoreticko-metodologické poznatky, znalosti a skúsenosti
       súvisiace najmä s motívmi, koncepciou a kompozíciou dizertačnej práce,

   ❑ kompetencia v cudzom jazyku (pri uchádzačoch bez dokladu o ovládaní svetového jazyka)
       – čítanie s porozumením, preklad odborného textu, odborný rozhovor.

 

 • Translatológia (študijný odbor filológia):

Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí.

Znalosť cudzieho jazyka: aktívna znalosť jedného svetového jazyka.

 

Povinné prílohy k prihláške:

 1.  životopis vo formáte Europass,
 2.  motivačný list,
 3.  rámcový projekt k téme dizertačnej práce (prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom) v rozsahu 5 – 7 strán vytlačených obojstranne a v nasledujúcej štruktúre:

                ● zdôvodnenie vybranej témy,

                ● stav doterajšieho spracovania problematiky,

                ● ciele dizertačnej prace,

                ● zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce,

                ● teoreticko-metodologické východiska spracovania témy,

                ● predpokladaný prínos,

                ● literatúra a pramene podľa bibliografickej normy (príloha k rámcovému projektu);

 4.  súpis doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác a/alebo prehľad výsledkov inej odbornej/umeleckej činnosti uchádzača (nie sú podmienkou na prijatie, ale zohľadňujú sa pri celkovom hodnotení),
 5.  doklad o ovládaní cudzieho jazyka (diplom, doklad o absolvovaní štátnej skúšky), pokiaľ uchádzač takým disponuje,
 6.  odporúčacie listy (minimálne jeden) od uznávanej autority v odbore,
 7.  overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň štúdia na FF UMB, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného overenia),
 8.  doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.

 

Priebeh prijímacej skúšky:

   ❑ prezentácia projektu dizertačnej práce a rozprava k prezentácii,

   ❑ širšia odborná rozprava (v rámci vyhodnotenia odborných predpokladov pre spracovanie zvolenej problematiky
        a vedeckovýskumných aktivít),

   ❑ prezentácia doterajšieho odborného záujmu a výsledkov vo zvolenej oblasti študijného odboru,

   ❑ overenie jazykových dispozícií na prácu s cudzojazyčným textom vo svetovom jazyku (čítanie
        a preklad odborného textu, odborný dialóg) – pre uchádzačov bez dokladu o ovládaní cudzieho jazyka.