Témy rigoróznych prác

Smernica FF UMB č. 3/2014 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác

 

TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

RUSKÝ JAZYK A KULTÚRA, RUSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

 1. Проза Андрея Белого в словацких переводах
 2. Картины русской природы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и их воссоздание в словацких переводах
 3. Реалии русского крестьянского быта и приемы натурализации и экзотизации у словацких переводчиков романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
 4. «Мертвые души» Н.В. Гоголя в словацкой рецепции и переводах

  

doc. Marta Kováčová, PhD.

 1. Poviedková tvorba Isaaka Babeľa v preklade Jána Štrassera
 2. Obraz ženy v ruskej povojnovej literatúre

 

doc. V. Liashuk, CSc.

 1. Русские и словацкие деминутивы со значением человек. / Ruské a slovenské deminutíva s významom človek
 2. Эпитеты с опорным словом время в русском и словацком языках. / Epitetá k prídavnému menu čas v ruštine a slovenčine
 3. Лингвистики текста в русской и словацкой науке. / Textová lingvistika v ruskej a slovenskej vede

 

Mgr. Katarína Biačková, PhD.

 1. Pragmatický potenciál využitia sovietizmov v slovenskej tlači
 2. Špecifiká prekladu textov z oblasti jadrovej energetiky
 3. Preklad kultúrnych odkazov, alúzií a špecifík (na príkladoch súčasnej ruskej literatúry)

 

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

 1. Hodnota literárneho textu a jeho miesto v svetovej literatúre (na príkladoch ruskej literatúry)
 2. Umelecká interpretácia histórie v literárnej tvorbe Dmitrija Bykova
 3. Ruské reminiscencie v tvorbe autorov 4. vlny ruskej emigrácie

 

Mgr. Anton Repoň, PhD.

 1. Satirické zobrazenie sveta v románovom svete M. J. Saltykova-Ščedrina a problém prekladu do slovenčiny (porovnávacia štúdia)
 2. Rozprávkový svet M. J. Saltykova-Ščedrina  v slovenskej prekladovej tvorbe
 3. Ruská emigračná literatúra na pozadí historických zmien v Rusku ((N. Teffi – prekladová štúdia poviedok z tvorby spisovateľky)