ŠVA 2018

Študentská vedecká aktivita

na Katedre slovanských jazykov

 

11.04.2018 sa na Katedre slovanských jazykov uskutočnila ŠVA, odborná porota pracovala v zložení:

 

predseda/predsedníčka:  prof. Larisa Sugay, DrSc.

členovia a členky: Mgr. Olha Brandisz, CSc.   

                                Mgr. Kamila Schillová, PhD.

                                Mgr. Lucia Čendulová

                                doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

                                  

Na konferencii vystúpili tri študentky, svoje práce predstavili formou prezentácií.

 

Meno a priezvisko

Téma ŠVA

Sekcia

Vedúci práce

 

Oponent

1. miesto:

Bc. Renáta Bugajová

 

II.,

1. roč.,

Rj PT

Значение чеховской детали для раскрытия характера персонажа (на примере рассказа "Ионыч")

 

Literárnovedná

 

prof. Larisa Sugay, DrSc.

 

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

 

 

2. miesto:

Bc. Lucia Leštinská

 

II.,

1. roč.,

Aj – Rj PT

Экономические реформы М. С. Горбачёва в произведении «Время секонд хенд»Светланы Алексиевич

Translatologická

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

 

 

Mgr. Kamila Brtková, PhD.

3. miesto:

Bc. Miroslava Krahulcová

 

II.,

1. roč.,

Aj – Rj PT

Первая русско-чеченская война и её отражение в книге Ирены Брежной „Vlčice zo Sernovodska “

Translatologická

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

 

Mgr. Olha Brandisz, CSc.

 

 

 

Po každom vystúpení nasledovalo prečítanie oponentského posudku a stanovisko autorky príspevku k nemu. Študentky reagovali v slovenčine i ruštine adekvátne nielen na každú otázku z posudkov, ale aj na otázky a podnety odbornej poroty, čím dokázali dobrú orientáciu v skúmanej problematike.

Odborná porota posudzovala jednotlivé odpovede podľa kritérií, ktoré určuje Smernica č. 1/2013 _ Organizovanie ŠVA na FF UMB. Členovia poroty sústreďovali pozornosť na samostatnosť vedeckej tvorivej práce, na metodický prístup k spracovaniu témy, možnosti využitia riešenej témy v teórii a praxi,  na formálne náležitosti práce a prezentáciu práce pred komisiou. Komisia ocenila aj fakt, že všetky tri práce boli napísané a prezentované v ruštine.  

Z organizačného hľadiska sa konferencia uskutočnila bez problémov. Študenti katedry boli včas informovaní o príprave ŠVA, dostali potrebné pokyny, rady a usmernenia na písanie prác. Školitelia s nimi pravidelne konzultovali zvolené témy.

V záujme motivovať študentov na vedeckú prácu navrhnú jednotliví vyučujúci do konca semestra pre ŠVA témy na ak. rok 2018/19.

 

 

                                                                                                                    Zapísala: doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.,

                                                                                                                                               katedrová koordinátorka ŠVA

 

 

Banská Bystrica 11.04.2018