Projekty a granty

Model ruskej literatúry na slovenskom knižnom trhu

Číslo projektu:1/0431/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Lizoň Martin, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.4 Ruský jazyk

Číslo projektu:002UMB-2/2016Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Repoň Anton, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Vplyv aktuálnych smerov lingvistického výskumu na jazykovednú terminológiu (v slovensko-poľsko-ruskom komparatívnom pláne)

Číslo projektu:1/0180/17Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Filozofická fakulta PU, Vojteková Marta, doc. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Dvojjazyčné lingvistické nástroje pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí (1. časť)

The bilingual linguistc tools for emergency services of the Polish-Slovak borderland (part 1)

Číslo projektu:11520017Doba riešenia:5. okt. 2015 - 4. apr. 2016
Vedúci projektu:Mgr. Anita Račáková, PhD.Koordinátor projektu:Dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline

Projekt predstavuje prvú časť širšie koncipovaného programu patriaceho do oblasti cezhraničnej spolupráce medzi krajinami V4. Jeho zámerom je pripraviť komplexné lingvistické nástroje potrebné pri práci príslušníkov integrovaného...

Národný program vzdelávania IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnosti štátu. Aktivita 2 Jazykové vzdelávanie. Podaktivita 2.3 – „Poľský jazyk“

Číslo projektu:Doba riešenia:1. máj. 2014 - 1. máj. 2015
Vedúci projektu:Mgr. Anita Račáková, PhD. (gestorka Podaktivity 2.3)Koordinátor projektu:Ministerstvo vnútra SR, Centrum účelových zariadení

História Ruska v umeleckých obrazoch: Učebno-metodický materiál pre výučbu predmetu História a kultúra Ruska (pre študentov-rusistov vysokých škol na Slovensku)

History of Russia in Paintings

Číslo projektu:Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Sugay Larisa A., prof., DrSc.Koordinátor projektu:

Stereotypy v slovenských, poľských a ruských ľudových rozprávkach a ich vplyv na vnímanie národných kultúr

Stereotypes in Slovak, Polish and Russian folktales and their impact on the perception of national cultures

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2010 - 2012
Vedúci projektu:Mgr. Martin Lizoň, PhD.Koordinátor projektu:

Slovanské literatúry 20. storočia - dialóg kultúr, jazykov a areálu

Slavic literature in the 20th century - a dialogue of cultures, languages and areas

Číslo projektu:VEGA č. 1/4736/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Marta Kováčová, PhD.Koordinátor projektu: