Slovanské literatúry 20. storočia - dialóg kultúr, jazykov a areálu

Informácie o projekte

Slavic literature in the 20th century - a dialogue of cultures, languages and areas

Číslo projektu:VEGA č. 1/4736/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Marta Kováčová, PhD.
Zahraničný projekt:nie