Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext

Informácie o projekte

Slavic Standard Languages in Synchrony and Diachrony: West and East Slavic context

Projekt je venovaný spracovaniu teórie spisovných slovanských jazykov na základe ich aktuálneho stavu a osobitostí historického rozvoja jednotlivých skúmaných národných jazykov. Parametre diachrónie a synchrónie boli zvolené ako rámec, pretože nie sú iba jazykovými, literárnymi, kultúrnymi, ale aj filozofickými kategóriami a napomáhajú konceptualizovať a systematizovať rozsiahly faktografický materiál a vedecký výskum odborníkov zo Slovenska, z Poľska, Česka, Ruska, Bieloruska a Ukrajiny. Vychádzame z typológie spisovných jazykov, podľa ktorej medzi jazykmi uvedených štátov existujú vzájomné vzťahy opísateľné podľa viacerých kritérií, pričom za typologicky blízke sa považujú na jednej strane ruština, čeština a poľština, na strane druhej slovenčina, bieloruština a čiastočne ukrajinčina, ktoré sa začleňujú k tomu istému typu spisovných jazykov. V projekte je dôležitý porovnávací aspekt, a to tak na rovine kodifikácie, ako aj vo vzťahu spisovateľa a prekladateľa ku kodifikácii.

Vyhlasovateľ:

VEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0118/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Liashuk Viktoria, doc. CSc.
Spoluriešitelia:2017: Račáková (Z), Olchowa, Kováčová M., Brtková, Sugay, Repoň, Brandisz, Jankovičová, Čendulová (D)
2018: Račáková (Z), Olchowa, Kováčová M., Brtková, Sugay, Repoň, Brandisz, Jankovičová, Čendulová (D)
2019: Račáková (Z), Olchowa, Kováčová M., Brtková, Sugay, Repoň, Lizoň, Dorčák (D), Lomenčík
Zahraničný projekt:nie