Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext