Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.4 Ruský jazyk

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

MŠVVaŠ SR

Zadanie projektu:

Výzva na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Číslo projektu:002UMB-2/2016
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Repoň Anton, Mgr., PhD.
Spoluriešitelia:dr. Martin Lizoň, doc. Viktoria Liashuk
Zahraničný projekt:nie