Vplyv aktuálnych smerov lingvistického výskumu na jazykovednú terminológiu (v slovensko-poľsko-ruskom komparatívnom pláne)

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0180/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Filozofická fakulta PU, Vojteková Marta, doc. Mgr., PhD.
Spoluriešitelia:za FF UMB: Olchowa Gabriela, doc. Dr., PhD.
Zahraničný projekt:nie