Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vplyv aktuálnych smerov lingvistického výskumu na jazykovednú terminológiu (v slovensko-poľsko-ruskom komparatívnom pláne)