Jubilejná prednáška prof. Pavla Odaloša v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Fotonávraty k prednáške Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavla Odaloša, CSc.