Podujatia v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti (2014)

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied – pobočka pri Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rok 2014. Podujatia – prednášky – témy – problémy – otázky – prednášajúci/prednášajúce – poslucháči/poslucháčky – jubileum: 28. október: Literáronymá v slovenskej literatúre; 11. november: Och, tie vzťahy! Gramatika, sémantika a pragmatika slovies byť, dať, ísť; 12. november: Exkurzie do lingvistiky – Pobierowo 2014.