Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prijatie delegácie z Ruskej štátnej pedagogickej univerzity v Sankt Peterburgu (2018)

Hostka: prof. Irina Pavlovna Lysakova, DrSc.
Úplný názov organizácie, ktorú zastupuje (neskrátený): Ruská štátna pedagogická univerzita A. I. Gercena v Skt. Peterburgu
Dátum príchodu a odchodu hostky: 19. 2. 2018 a 23. 2. 2018

Účel návštevy:

a) Prerokovanie a overenie koncepčných východísk, odborných charakteristík a legislatívnych i manažérskych podmienok na rozvinutie partnerskej spolupráce medzi dvoma vysokými školami;

b) podpísanie dohody o spolupráci v rámci projektu Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici (2017 – 2019), časť I. Zvýšenie kvality VŠ štúdia prostredníctvom internacionalizácie na FF UMB 002UMB-/2016, aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda.

Obsah a výsledky rokovania, jeho prínos pre katedru/fakultu:

1.    Oficiálne prijatie delegátky a projektovej zostavy vedením Filozofickej fakulty UMB:

2.    Vedecká prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti (Vzdelávacie centrum UMB):

3.    Oficiálne prijatie delegátky a riešiteľov vedením UMB:

4.    Pracovné rokovanie k projektu Internacionalizácia...:

5.    Uvítanie delegátky z partnerského pracoviska na Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB s účasťou riešiteľov projektového zámeru a vedúcich dvoch príbuzných katedier FF UMB: