Slávnostné odovzdávanie certifikátov o absolvovaní kurzu slovenského jazyka (2015)

12. júna 2015 sa na Rektoráte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov o absolvovaní intenzívneho a ultraintenzívneho kurzu slovenčiny na úrovni B2. Certifikáty si za prítomnosti rektora UMB v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., a prorektorky pre pedagogickú činnosť UMB doc. PhDr. Janky Klinckovej, PhD., prevzalo z rúk prodekana našej fakulty Mgr. Martina Schmidta, PhD., riaditeľa jazykovej školy IC-Centre Mgr. Jána Grénera a odbornej garantky kurzov na FF UMB Mgr. Lujzy Urbancovej, PhD., členky našej katedry, štyridsať frekventantiek a frekventantov.

Jazykové kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka sú výsledkom spolupráce Filozofickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, predovšetkým katedier slovenského jazyka a komunikácie a slovenskej literatúry a literárnej vedy, s jazykovou školou IC-Centre v Banskej Bystrici. V tomto akademickom roku, v druhom roku spoločnej výučby, bol organizovaný ročný a polročný kurz a v letných mesiacoch bude prebiehať intenzívny letný kurz.

Všetkým vyučujúcim patrí uznanie za ich zanietenú prácu a osobný vklad do celého výučbového procesu, zároveň náleží vďaka vedeniu univerzity, fakulty a zúčastnených katedier za podporu prebiehajúcich kurzov, ocenenie si zaslúži jazyková škola za bezchybnú spoluprácu.

Srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom jazykových kurzov; vieme, že majú za sebou náročnú prácu, veď spojiť život v novej krajine s intenzívnou výučbou cudzieho jazyka je síce podnetné a vzrušujúce, ale predovšetkým náročné. Želáme všetkým veľa ďalších študijných úspechov a veríme, že ich vzťah k slovenskému jazyku, k našej krajine, jej kultúre či k ľuďom sa bude naďalej rozvíjať a prehlbovať.