Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra v médiách

Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (XX. slovenská onomastická konferencia), Banská Bystrica 26. – 28. júna 2017


Eastern 24/7 – informačný portál Eastern Washington University informuje o študijnom pobyte doktorandky našej katedry Mgr. Aleny Záborskej


Rozhlas a televízia Slovenska – Dvojka: Národnostný magazín. Publicistická relácia zo života národnostných menšín žijúcich na Slovensku, 20. februára 2017

Mgr. Anna Gálisová, PhD., o svojom pôsobení lektorky slovenského jazyka a kultúry na Varšavskej univerzite (od cca. 15. min)


Rádio LUMEN: Fujarôčka moja. Hudobno-publicistické pásmo pomenúvajúce hodnoty, aktuálne témy a súvzťažnosti slovenskej ľudovej kultúry, 4. januára 2017

Život Málinčanov očami docenta Júliusa Lomenčíka, autora monografie Z málínské túrni pozerán


Rádio LUMEN: Fujarôčka moja. Hudobno-publicistické pásmo pomenúvajúce hodnoty, aktuálne témy a súvzťažnosti slovenskej ľudovej kultúry, 7. decembra 2016

O málinskom nárečí s docentom Júliusom Lomenčíkom


O 3. medzinárodnej konferencii SOCIOKULTÚRNE ASPEKTY V SLOVANSKÝCH JAZYKOCH v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní komisie pre sociolingvistiku akreditovanej pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Konferenciu organizačne garantovala naša katedra v dňoch 5. a 6. septembra 2016.

http://nasabystrica.sme.sk/c/20261449/umb-uvita-na-konferencii-europskych-jazykovedcov-z-10-krajin.html 

http://www.infospravy.sk/umb-uvita-na-konferencii-europskych-jazykovedcov-z-10-krajin 

http://www.tvhronka.sk/spravodajstvo/konferencia-slovanskych-jazykov-bystrici/ 


Rozhlas a televízia Slovenska – RÁDIO REGINA: Večerné reflexie 5. júla 2016

Hostkou relácie vysielanej na Sviatok svätých Cyrila a Metoda bola Mgr. Lujza Urbancová, PhD. S redaktorom P. Zemaníkom hovorili o súvislostiach a vzťahoch v trojuholníku jazyk – písmo – komunikácia.