Komunikácia v odborných reflexiách

Pozývame Vás na 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu o komunikácii KOMUNIKÁCIA V ODBORNÝCH REFLEXIÁCH v dňoch 12. – 13. septembra 2018 na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Banskobystrické konferencie o komunikácii sme začali organizovať v roku 1991 z podnetu Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Findru, DrSc. Odborná komunita z domácich a zahraničných partnerských pracovísk sa pravidelne v trojročných intervaloch stretáva v našom meste a prezentuje výsledky svojich vedeckých aktivít.