Náš nový profesor vymenovaný

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval 4. decembra 2017 tridsať nových vysokoškolských profesorov a profesoriek. Medzi nimi bol aj člen našej katedry Jaromír Krško, ktorému k získaniu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu srdečne blahoželáme. J. Krško sa úspešne inauguroval v študijnom odbore všeobecná jazykoveda; jeho inauguračná prednáška pred Vedeckou radou FF UMB dňa 29. marca 2017 mala názov: Od mikrosociálnych toponým ku komunikačným registrom národnej onymie.