Slovenčina pre zahraničných študentov UMB

Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB ponúka výberové predmety zamerané na slovenčinu ako cudzí jazyk. Predmety sú vhodné pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť úroveň ovládania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. 

Ako treba postupovať?

1. Z ponuky predmetov Filozofickej fakultyUMB – Katedry slovenského jazyka a komunikácie na letný semester si vyberte predmet, resp. predmety:

KSJaK FF/1d-rzb-4/15 RECEPTÍVNE ZRUČNOSTI B (predmet zameraný na počúvanie a čítanie); 

KSJaK FF/1d-pzb-5/15 PRODUKTÍVNE ZRUČNOSTI B (predmet zameraný na písanie a hovorenie); 

KSJaK FF/1d-pšt-6/15 PRAKTICKÁ ŠTYLISTIKA (predmet zameraný na tvorbu textov); 

KSJaK FF/1d-rzr-11/15 RECEPTÍVNE ZRUČNOSTI C1+ (predmet zameraný na počúvanie a čítanie); 

KSJaK FF/1d-pzr-12/15 PRODUKTÍVNE ZRUČNOSTI C1(predmet zameraný na písanie a hovorenie). 

2. Predmet si zapíšte do zápisného listu ako C (výberovýpredmet.

Týždenne absolvujete v rámci výučby jedného predmetu 8 hodín (úroveň B) alebo 5 hodín (úroveň C), príp. 2 hodiny (praktická štylistika) výučby slovenského jazyka pre pokročilých.

Informácie o čase výučby predmetov nájdete v rozvrhu pre študijný program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov: 1xSjZ (úroveň B) a 2xSjZ (úroveň C). 

Kontaktná osoba:

Lujza Urbancová, PhD., email: lujza.urbancova@umb.sk