Stretnutie so študentstvom – pozvanie

Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB Vás pozýva na

stretnutie so študentstvom slovenského jazyka

vo všetkých študijných programoch 1. a 2. stupňa štúdia 

v utorok 27. 9. 2016 o 17.00 hod. v miestnosti F335 (Tajovského 40)

 

Cieľ stretnutia:

Vytvoriť priestor na komunikáciu katedry so študentstvom, komunikovať o aktuálnych záležitostiach týkajúcich sa výučby v prebiehajúcom akademickom roku, riešiť študentské otázky

Program:

predstavenie členiek a členov katedry,

príhovor vedúceho katedry,

ECTS a katedrová koordinácia na KSJK a KSLLV,

ILP – čítanie s porozumením,

informácia o ne/vyučovaní PV a V predmetov, opakovanie predmetov a ich výučba v súvislosti s realizovaním novoakreditovaných študijných programov,

prax v učiteľských študijných programoch,

štátna skúška v 1. a v 2. stupni štúdia,

Študentská vedecká aktivita,

ERASMUS+ na KSJK,

slovenčina ako cudzí jazyk – dobrovoľníctvo,

Slovenská jazykovedná spoločnosť,

študentské otázky, diskusia.

Veríme, že využijete ponúkanú možnosť.