Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slovenská jazykovedná spoločnosť

Slovenská jazykovedná spoločnosť (SJS) pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied je združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy a fonetiky, prípadne iných príbuzných disciplín. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied. Sídlom spoločnosti je Bratislava. SJS v iných mestách vykonáva svoju činnosť prostredníctvom pobočiek. Pobočka SJS pri JÚĽŠ SAV v Banskej Bystrici vznikla na Katedre slovenského jazyka a literatúry pôvodne samostatnej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici v 60. rokoch 20. storočia. O jej založenie sa zaslúžili Ján Matejčík a Vincent Blanár. Súčasnou predsedníčkou pobočky je Lujza URBANCOVÁ.

Podujatia pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Banskej Bystrici 

Prílohy ku stránke: