Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Charakteristika študijného programu

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM
3. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (PhD.)

 Charakteristika doktorandského študijného programu SLOVENSKÝ JAZYK 
v študijnom odbore 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

 

Východiskom pri tvorbe študijného plánu bolo chápanie slovenského jazyka ako predmetu, ktorý sprostredkúva poznanie ľudstva zamerané na dorozumievací kód národa, predstavovaný ako teoreticko-metodologický, synchrónno-diachrónny, languovo-parolový, interdisciplinárny, no najmä dynamický konglomerát a komunikát. Uvedená skutočnosť sa prejavila v skladbe predmetov odporúčaného študijného plánu študijného programu slovenský jazyk v 3. stupni štúdia. Povinné predmety v študijnej a vedeckej časti študijného plánu zabezpečujú naplnenie opisu študijného odboru. Profiláciu jazykovedného štúdia zabezpečujú povinne voliteľné a výberové predmety v študijnej a vo vedeckej časti. Zámerom samoprofilácie prostredníctvom povinne voliteľných a výberových predmetov je dotvorenie vzdelania absolventa takým spôsobom, ktorý má zabezpečiť jeho plnohodnotné uplatnenie v praxi vzhľadom na potreby trhu práce.

Profil absolventa

Absolvent v nadväznosti na pojem vedecká paradigma disponuje teoretickými poznatkami zo slovenskej jazykovedy a interdisciplinárnymi znalosťami, ktoré sa vyformovali v rámci svetových lingvistík. Na základe metodologických konceptov jazykovedných škôl je schopný vytvoriť vedecký text s originálnymi komplexnými myšlienkami. Dokáže plánovať a riešiť vedecké projekty, formulovať závery vedeckých projektov a informovať o predstavených skutočnostiach na národnej aj na medzinárodnej úrovni, a preto je spôsobilý sa uplatniť v povolaniach, ktoré vyžadujú vysokú úroveň profesionálnej práce so slovenským jazykom.

Požiadavky na riadne skončenie štúdia

Podmienky, ktoré musí doktorand splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie vrátane štátnych skúšok:

  1. Pri 3-ročnom dennom študijnom programe je povinný získať počas štúdia 60 kreditov za absolvovanie študijnej časti. Študijná časť sa uzatvára vykonaním dizertačnej skúšky. Doktorand musí vykonať dizertačnú skúšku v riadnom termíne najneskôr do 18 mesiacov v dennej forme štúdia pri štandardnej dĺžke 3 roky odo dňa zápisu na štúdium.
  2. Doktorand je povinný získať počas štúdia 120 kreditov za absolvovanie vedeckej časti. V 1. roku štúdia si denný študent doktorandského štúdia zapíše predmety zo študijnej časti a aktivity z vedeckej časti v celkovej hodnote najmenej 60 kreditov.
  3. Podmienkou zápisu do vyššieho roka štúdia je získanie najmenej 40 kreditov v dennej forme štúdia.

Študent si v jednom roku denného štúdia môže zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov. Do počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sú po zápise uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.