Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Všeobecné informácie a oznamy

Informácie o rozsahu, obsahu, organizačnom zabezpečení a legislatíve doktorandského štúdia nájdete na stránke

referátu pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium FF UMB

Akreditované študijné programy 3. stupňa:  

Študijný odbor

Študijný program

Garant a spolugaranti

2.1.27. (7304) slovenský jazyk a literatúra

slovenský jazyk

Dr. h. c. prof. PaedDr. P. Odaloš, CSc.

doc. PhDr. J. Klincková, CSc.

doc. Mgr. J. Krško, PhD.

2.1.33. (7301) všeobecná jazykoveda

všeobecná jazykoveda

prof. PaedDr. V. Patráš, CSc.

prof. Dr. phil. W. M. Schulze

doc. PaedDr. Z. Dobrík, PhD.