Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Veda a výskum

Vedeckovýskumný a publikačný priestor členov katedry dlhodobo a systematicky utvárajú tieto nosné okruhy:

Všetky uvedené odborné sféry podporuje výrazné interdisciplinárne a medzijazykové vymedzovanie pozornosti.