Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie

Konferenčné motívy a rokovacie okruhy 

  1. Metodológia v jazyku a komunikácii
  2. Sociolingvistika, komunikácia, komunikačné sféry a komunikačné situácie
  3. Slavistika, európske jazyky, jazykové kontakty, translačná komunikácia
  4. Diachrónna komunikácia a lingvistika

Prihlášky prijímame najneskôr do 20. 4. 2015 na e-mailovej adrese pavol.odalos@umb.sk – kontaktná osoba Pavol Odaloš.

Konferenčný poplatok 50,- € je určený na vydanie konferenčného zborníka. Poplatok sa uhrádza prostredníctvom bezhotovostného platobného styku.

Ubytovanie, stravovanie a cestovné si hradia účastníci konferencie. Informácie o ubytovacích a stravovacích možnostiach, resp. o spôsobe uhradenia konferenčného poplatku, pošleme účastníkom s prijatým príspevkom v ďalšom obežníku.

Na stretnutie s Vami v Banskej Bystrici sa tešia organizátori konferencie:
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
doc. PhDr. Jana Klincková, PhD.
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Organizátori si vyhradzujú právo zvážiť ne/prijatie príspevku.

Prílohy ku stránke: