Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na

XXVII. KOLOKVIUM MLADÝCH JAZYKOVEDCOV,

ktoré sa uskutoční 21. – 23. novembra 2018 v konferenčných priestoroch horského hotela Šachtička v Banskej Bystrici. 

Slovak Linguistic Society at Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the SAS, Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences, Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Arts, Department of Slovak Language and Communication invite you to the

27th COLLOQUIUM OF YOUNG LINGUISTS

which will take place on 21-23 November 2018 in the conference facilities of Hotel Šachtička in Banská Bystrica.

 

Prílohy ku stránke: