Aplikácia spracovania hydronymie Hrona a Torysy do digitálnych máp (GIS)

Informácie o projekte

Implementation of the Hron river and Torysa river hydronymy into the digital maps (GIS)

Číslo projektu:VEGA 1/4728/07
Doba riešenia:2007 - 2008
Vedúci projektu:Mgr. Alexandra Chomová (rod. Gerlaková)
Spoluriešitelia:doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Mgr. Lenka Garančovská (KSJL FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie