Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia slovenčiny

Informácie o projekte

Dynamics of social change and the stratification of the Slovak language

Číslo projektu:VEGA 1/4713/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.
Mgr. Lujza Urbancová
Mgr. Anna Gálisová
PaedDr. Anita Huťková, PhD.
PaedDr. Hedviga Kubišová, PhD.
PhDr. Ľudmila Hudecová
Zahraničný projekt:nie