Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore a sociálno-komunikačnej dynamike

Informácie o projekte

Spoken Slovak in the supraregional area and socio-communication dynamics

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:VEGA č. 1/0142/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Patráš Vladimír, prof. PaedDr., CSc.
Spoluriešitelia:Urbancová Lujza, Mgr., PhD. (Z), Odaloš Pavol, Dr.h.c. prof. PaedDr., CSc., Gregorík Peter, Mgr., PhD., Bónová Iveta, PhDr., PhD., Jasinská Lucia, Mgr., PhD., Arvensisová Marika, Mgr. (D), Genčiová Annamária, Mgr. (D), Luptáková Viera, PaedDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie