Implementácia spracovania hydronymie povodia Hrona a Torysy do digitálnych máp (GIS)

Informácie o projekte

Implementation of the Hron river and Torysa river hydronymy into the digital maps (GIS)

Číslo projektu:VUGA 4/2006
Doba riešenia:2006 - 2009
Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Spoluriešitelia:RNDr. Dušan Oravec
Mgr. Alexandra Gerlaková
Zahraničný projekt:nie