Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu

Informácie o projekte

Cieľom projektu je na základe korpusu písaných textov nerodených používateľov slovenčiny opísať chyby vznikajúce v procese učenia sa slovenčiny ako cudzieho jazyka a preskúmať vzájomné vzťahy medzi druhmi jazykových chýb a rôznymi faktormi vplývajúcimi na učenie sa slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Vyhlasovateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Zadanie projektu:

Všeobecná výzva VV 2019

Číslo projektu:APVV-19-0155
Doba riešenia:1. júl. 2020 - 30. jún. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. (FF UK v Bratislave)
Spoluriešitelia:za FF UMB:
Mgr. Anna Gálisová, PhD.
Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
Zahraničný projekt:nie