Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa

Informácie o projekte

Contrastive research of grammatical metalanguage: verb terminology

Terminológia je kľúčovým problémom vedeckej komunikácie. Tvorba, spracovanie, vyhľadávanie a viacnásobné využívanie dokumentov majúcich charakter odborných textov a obsahujúcich jednotky poznania (pojmy, termíny, definície a pojmové systémy) má veľký význam nielen pre univerzitné vzdelávanie, ale aj pre ďalší rozvoj jednotlivých vedných odborov a oblastí ľudskej činnosti.

Číslo projektu:VEGA 1/0790/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Spoluriešitelia:PhDr. Vlasta Křečková, CSc.
doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.
doc. PhDr. Jan Holeš, PhD.
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Mgr. Katarína Klimová, PhD.
PhDr. Petra Pappová, PhD.
PhDr. Veronika Sliačanová
PhDr. Vlasta Křečková, CSc.
doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.
doc. PhDr. Jan Holeš, PhD.
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Mgr. Katarína Klimová, PhD.
PhDr. Petra Pappová, PhD.
PhDr. Veronika Sliačanová
Mgr. Dagmar Veselá
Dr. Paolo Di Vico
Mgr. Tomáš Albert
Zahraničný projekt:nie

Terminológia je kľúčovým problémom vedeckej komunikácie. Tvorba, spracovanie, vyhľadávanie a viacnásobné využívanie dokumentov majúcich charakter odborných textov a obsahujúcich jednotky poznania (pojmy, termíny, definície a pojmové systémy) má veľký význam nielen pre univerzitné vzdelávanie, ale aj pre ďalší rozvoj jednotlivých vedných odborov a oblastí ľudskej činnosti.

Podstatou vedeckého projektu je kontrastívny výskum lingvistickej terminológie smerujúci k vytvoreniu viacjazyčnej - slovanské jazyky (slovenčina) a románske jazyky (francúzština, španielčina, taliančina) - databázy jazykovednej terminológie pokrývajúcej tematickú oblasť „slovesa (verbum)" z hľadiska morfosyntaktického. Databáza lingvistických termínov bude výsledkom analýzy súborov paralelných jazykovedných textov, ktoré sú súčasťou základných normatívnych gramatík a vedeckých štúdií s dôrazom na súčasný stav vedeckého výskumu prezentovaný v odborných publikáciách.