Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch

Informácie o projekte

Conceptions of manipulative communication in persuasive Slovak and Croatian media discourses

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:VEGA č. 1/0179/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr. CSc.
Spoluriešitelia:Patráš Vladimír, prof. PaedDr. CSc. (Z), Očenáš Ivan, PaedDr. PhD., Chomová, Alexandra, Mgr. PhD., Kolenčíková Natália, Mgr. (D), Vlastelic Anastazija, Dr., Stolac Diana, prof. Dr., Demčíková Ivana, PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie