Pragmatický rozmer metodologických, sociolingvistických a didaktických parametrov v jazykovej komunikácii

Informácie o projekte

Pragmatic dimension of methodological, sociolinguistic and didactic parameters in linguistic communication

Číslo projektu:VEGA č. 1538/95
Doba riešenia:1994 - 1996
Vedúci projektu:PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Zahraničný projekt:nie