Rozvoj komunikačnej kompetencie v slovenčine ako materinskom jazyku v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí

Informácie o projekte

Developing communicative competence in Slovak as a mother tongue in the communities of Slovaks living abroad

Projekt je zameraný na podporu rozvíjania komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku ako materinskom jazyku u príslušníkov krajanských jazykových spoločenstiev Slovákov žijúcich v západnej Európe. Jeho cieľom je vytvorenie podmienok, príležitostí a moderných didaktických nástrojov na osvojovanie si slovenského jazyka ako materinského jazyka a prehlbovanie si komunikačnej zručnosti u žiakov vo veku 10 – 15 rokov, navštevujúcich 2. stupeň základnej školy prostredníctvom komunikovania v elektronickom prostredí. Rovnako sa zameriava na skvalitňovanie odbornej prípravy pracovníkov a pracovníčok pôsobiacich v neformálnom vzdelávaní žiakov v oblasti všeobecnej didaktiky a odborovej didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Vyhlasovateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Číslo projektu:034UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2019
Vedúci projektu:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
Spoluriešitelia:PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.; Mgr. Martina Kubealaková, PhD.; PhDr. Zuzana Drugová; Mgr. Annamária Genčiová
Zahraničný projekt:nie