Slovenčina v komunikácii a kultúrnom kontexte pre cudzincov

Informácie o projekte

Slovak in communication and cultural context

Číslo projektu:KEGA 3/5053/07
Doba riešenia:2007 - 2010
Vedúci projektu:PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., mim. prof. KU v Ružomberku
Mgr. Anna Gálisová
PhDr. Miron Pukan, PhD. - FF PU
Zahraničný projekt:nie

Projekt svojím obsahom smeruje k skvalitneniu jazykovej prípravy zahraničných študentov, ako aj ostatných cudzincov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk. Projekt je zameraný na vytvorenie koncepcie vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka so zreteľom na tzv. referenčné úrovne. Základnými výstupmi projektu je učebný materiál, ktorý bude oporou pre študenta i učiteľa a ktorý bude pozostávať z učebnice, pracovného zošita, CD nosičov so zvukovými záznamami a metodickej príručky pre učiteľa. Projekt chce zároveň rešpektovať globálnu škálu Spoločného európskeho referenčného rámca (A1 a A2 pre úroveň začiatočník) ako dokumentu Rady Európy pre Európske jazykové portfólio.

Hlavný cieľ projektu:

Sprístupniť slovenčinu zahraničným študentom a ďalším záujemcom o slovenský jazyk a kultúru Slovenska a zefektívniť jej vyučovanie prostredníctvom využitia koncepcie vychádzajúcej z postupného osvojovania si cudzieho jazyka cez tzv. referenčné úrovne.

Čiastkové ciele:

  1. Tvorba koncepcie postupného osvojovania si cudzieho jazyka cez tzv. referenčné úrovne. Tie vymedzujú príslušnú úroveň ovládania jazyka, ktorá je daná mierou osvojených jazykových vedomostí, komunikačných zručností aj určitým limitovaným lexikálnym inventárom. Stanovenie štandardizovaného obsahu referenčnej úrovne A1 v súvislosti s vyučovaním slovenčiny ako cudzieho jazyka.
  2. Tvorba didaktických a metodických študijných materiálov pre zahraničných študentov a učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka – úroveň začiatočník (A1).
  3. Príprava a vydanie súboru učebných pomôcok na vyučovanie slovenského jazyka pre cudzincov – úroveň začiatočník (A1). Učebný set by pozostával z učebnice, pracovného zošita, CD nosičov so zvukovými záznamami, metodickej príručky pre učiteľa.
  4. Diseminácia výsledkov a produktov projektu realizovaná prostredníctvom workshopu a externej propagácie.