Slovenská politická kultúra v médiách po roku 1989

Informácie o projekte

Slovak Policy and Media after 1989

Číslo projektu:VEGA 2/6118/26
Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:PhDr. Eva Jaššová, PhD. (Filozofický ústav SAV)
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Zahraničný projekt:nie