Synchrónna a diachrónna hydronymia stredného povodia Váhu

Informácie o projekte

Synchronic and diachronic hydronymy of the middle Váh river basin

Predkladaný projekt ma charakter základného výskumu, metodologicky vychádza z celoslovenského projektu Hydronymia Slovaciae v úzkej súčinnosti celoeurópskeho projektu Hydronymia Europaea. Projekt nadväzuje na doterajšie výskumy horného povodia Váhu, povodí Oravy, Turca, Kysuce a povodia Žitného ostrova. Cieľom projektu je systematicky spracovať historickú i súčasnú hydronymiu stredného povodia Váhu, ktoré je vymedzené ústim Rajčanky (z hornej časti povodia) a prítokom Vláry (vrátane) v dolnej časti skúmaného územia. Výskum je zameraný na všetky tečúce i stojaté vody, pramene a vodopády. Doklady na jednotlivé názvy získa riešiteľský tím výpisom z archiválií, z historických máp, ako aj súčasných vodohospodárskych a turistických máp. Súčasťou projektu je vytvorenie hydronomastikonu s diachrónne usporiadanými názvami a analýzou motivácie jednotlivých názvov. Výsledky nájdu uplatnenie v slovanskej i európskej toponomastike, slavistike, kartografii, histórii.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:1/0020/20
Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Krško Jaromír, Prof., Mgr. PhD.
Spoluriešitelia:2020: Chomová (Z), Maliniak
Zahraničný projekt:nie