Transformácia slovenských a ukrajinských onomastikonov v posttotalitnom období

Informácie o projekte

Transformation of Slovak and Ukrainian onomasticians in the post-totalitarian regime

Číslo projektu:APVV SK-UA-0009-07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Spoluriešitelia:prof. Dr. Ľubomír Belej, DrSc. - Užhorodská národná univerzita
Dr. J. Hojdaš,CSc - Užhorodská národná univerzita
Zahraničný projekt:nie