Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa

Informácie o projekte

Increasing the level of socialization of Roma ethnic group through education of social and missionary workers and teacher's assistants

Číslo projektu:MŠ SR č. 912/2002
Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.
Mgr. Anna Gálisová
Mgr. Alexandra Chomová
Zahraničný projekt:nie